Alex Macariola on How He Began using Salto Feeds

Paano nagsimula sa Salto Feeds ang ating Alas ng Salto na si Alex Macariola? Panoorin ang kanyang kwento.