Alex Macariola’s Advice to New Gamefowl Breeders

Magkaroon nang Self Control ay isa sa tips ni Alas ng Salto Alex Macariola. Alamin natin ang iba pang tips ka-Salto sa kanyang video.