Alvin Biton Reveals His base Bloodlines

Ka-salto tuklasin natin ang base bloodlines ni Alas ng Salto Alvin Biton. Narito ang kanyang video.