Batchuk Cardenas on How Salto Minimized the Costs in His Gamefarming

Sabi nila mahal ang pagmamanok. Alamin kay Alas ng Salto Batchuk Cardenas kung paano makamura.