Bords Lomotan on the Pros and Cons of Setting His Farm on the Mountains

Malabundukin ang ninyong lugar, ka-Salto? Pakinggan ang ating Alas ng Salto Bords Lomotan kung ano ang kalamangan at kawalan kung ang farm natin nasa bundok.