Edgar Allea on What He Looks For in Breeding Materials

Ano ang mga hinahanap mong katangian sa iyong materyales sa pagbrebreed. Panoorin natin ang mga tips ni Alas ng Salto Edgar Allea.