Johnny Jalandoni on Raising Chicks from Incubator to Brooder

Sa pagpapalaki ng sisiw ka-Salto meron tayong programa sa vaccination na dapat sundin. Narito ang payo ni Alas ng Salto Johnny Jalandoni, panoorin natin ito.