Roger Lam on the Benefits of Breeding Your Own Gamefowls

Sabongero kaba pero interesado rin mag breed ng manok?

Eto ang ating Alas ng Salto Roger Lam at ang kanyang kwento kung bakit mas mabuti mag breed ng sarili mong manok.